Foto: Colourbox 

Funktionsafprøvning i virkeligheden

af: Torben Damm, fagchef – funktionsafprøvning, FocusControl

Det er ikke usædvanligt, at en funktionsafprøvning afslører uoverensstemmelser mellem de måleresultater, som er oplyst i entreprenørens rapport, og de måleresultater, som ses ved kontrolmålingen. Det var også tilfældet i denne sag, hvor vi var ude for at efterkontrollere indreguleringen af et fjernvarmeforsynet centralvarmeanlæg.


Bygherren klagede efter indflytning over manglende og uensartet varme på en række radiatorer samt en susende støj fra rørsystemet. Klagerne og symptomerne pegede på, at anlæggets hydrauliske balance ikke var i orden, til trods for at indreguleringsrapporten oplyste, at projektkravene var opnået ved indreguleringen.

Ved den efterfølgende funktionsafprøvning og kontrolmåling viste det sig, at enkelte strenge var underforsynede, mens andre var overforsynet med helt op til 40 % afvigelse i forhold til det projekterende.

Da vi undersøgte, under hvilke konditioner indreguleringen blev gennemført, viste det sig, at der stadig pågik arbejde på enkelte strenge i anlægget, og de var derfor ikke blev kontrolmålt under den oprindelige indregulering. I tilgift hertil viste det sig, at den installerede cirkulationspumpe ikke var blevet idriftsat som forudsat i udbudsmaterialet.

Entreprenøren havde ”efterudfyldt” de manglede punkter i indreguleringsrapporten, med ”lånte” resultater fra lignende målinger taget andetsteds i anlægget, i den tro at resultatet ville blive det samme, hvis forindstillingen blev sat på samme værdi. Han havde ikke udført en ny kontrolmåling.

Entreprenøren beklagede naturligvis hændelsen og undskyldte sig med, at tidsplanen ikke levnede tid til at omgøre indreguleringsarbejdet før aflevering.

Årsagen til ubalancen i dette eksempel er banal, men meget uheldig for bygherren, der oplever at have modtaget sit byggeri som fejlbehæftet. Den efterfølgende udbedring af fejlen blev besværliggjort og omkostningstung, fordi bygningen var ibrugtaget på det tidspunkt, hvor den nye indregulering skulle udføres.

Men det lykkedes til sidst at få indreguleringen på plads, så projektkravene for komfort, afkøling og krav til driftsøkonomi blev opnået.