Foto: Colourbox 

Vælg den rigtige ventilationsløsning

af: Gitte Tranholm, indeklimaingeniør, WindowMaster og Lars Sall, salgs- og marketingschef, Airmaster

På en lang række af skoler i Danmark skal indeklimaet forbedres, men manglende plads til installationer og begrænset økonomi kan komplicere processen. Projektet Skolerenovering i en helhed har testet indeklimaløsninger på Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune for at blive klogere på, hvad løsningerne kan enkeltvis og som en samlet helhed.


Indeklimaet i de danske folkeskoler er under pres. CO2-niveauet er uacceptabelt højt i mere end 47 procent af de danske klasselokaler, viser en undersøgelse fra 2017 fra Realdania, DTU og Alexandra Instituttet. Det skyldes ikke mindst længere skoledage og større krav til brug af lokaler, men også ældre, nedslidte skoler med ringe ventilation.

På Skovlunde Skole Nord testede flere partnere i projektet Skolerenovering i en helhed to innovative, holistiske ventilationsløsninger med det formål at blive klogere på, hvilke fordele skolen og kommunen kunne få ved de to løsninger.

Den sure lugt forsvandt

– I det ene lokale testede vi en hybrid ventilationsløsning, som kombinerer naturlig ventilation gennem automatisk styrede vinduer og små decentrale mekaniske ventilationsenheder med indbygget varmegenvinding, fortæller Ulrik Thomsen, senior product manager i WindowMaster.

Responsen fra brugerne på hybrid-løsningen gik blandt andet på, at der førhen lugtede surt, men at luften nu er behagelig, og der aldrig når at blive indelukket.

I det andet testlokale blev testet en mekanisk ventilationsløsning.

– Vi testede en decentral Airmaster 1000 (AM 1000). Anlægget er integreret med et siveloft, som blæser frisk luft ind over det nedhængte akustikloft og suger luften ud under loftet, forklarer Anders Høj, salgskonsulent i Airmaster.

Efter etablering af Airmaster-løsningen berettede brugerne, at de følte sig mindre trætte og havde mindre hovedpine. Begge løsninger medførte en markant reduktion af CO2-niveauet.

Central eller decentral løsning

Skolerenovering i en helhed har haft som målsætning at teste forskellige indeklimaløsninger, udbrede viden om tilgængelige løsninger og illustrere værdien af at koble forskellige indeklimaløsninger.

Ved valg af ventilationsløsning er det vigtigt at tage stilling til, om løsningen skal være central eller decentral, og hvordan løsningen understøtter skolens størrelse, placering og driftsbudget.

Decentrale ventilationsløsninger har den fordel, at renoveringen kan deles op i mindre dele, hvor man tager et lokale ad gangen. På den måde kan man trinvis udskifte et ventilationssystem uden at genere hele skolen.

–  Silkeborg Kommune gjorde det for eksempel på den måde, da de etablerede 45 decentrale Airmaster-anlæg, fortæller Anders Høj.

Ved valg af ventilationsløsning er der også et pladshensyn at tage. Decentrale ventilationsløsninger kræver som regel mindre plads end centrale anlæg, fordi man kan undgå skakte. Omvendt har centrale anlæg den fordel, at der som regel vil være færre gennemføringer til indtag og afkast. 

I den testede hybridløsning på Skovlunde Skole Nord er både den naturlige og mekaniske del etableret i facaden, hvorved man undgår at skulle finde plads i bygningen til kanaler og aggregater. Projektets mekaniske ventilationsløsning er integreret med akustikloft.

Foto: Gate21

Testlokale med hybrid ventilationsløsning: Lokalet er renoveret med en kombineret ventilations- og varmestyringsløsning med akustiske lofter og LED-belysning. Ventilationsløsningen er en hybrid løsning, som kombinerer naturlig ventilation og små decentrale mekaniske ventilationsenheder med indbygget varmegenvinding.

Foto: Gate21

Testlokale med mekanisk ventilationsløsning: Lokalet er renoveret med en kombineret ventilations- og akustikløsning med siveloft og LED-belysning. Ventilationen er mekanisk, og ventilationsaggregat og akustikloft fungerer som en integreret enhed, hvor loftet virker som én stor støjdæmpende luftfordeler, som lader luften sive ned til personerne i lokalet.

Energiforbrug og brandsikring

Valg af ventilationsløsning kan også spille en rolle for bygningens energiforbrug, som igen hænger sammen med skolens konstruktion og klimaskærm. Et eksempel på, hvordan en ventilationsløsning kan understøtte en 0-energi-bygning, finder vi i Aarhus:

– Aarhus’ 0-energi-kontorhus er det første af slagsen, og her anvendes en hybrid-ventilationsløsning til at opnå store energibesparelser, siger Ulrik Thomsen.

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt er brandsikring. Ved etablering af centralt ventilationsanlæg brydes brandceller og -sektioner, og der må opsættes brand- og røgspjæld. Det kan man ofte undgå med decentral ventilation. Når man vælger en central ventilationsløsning er det derfor vigtigt at sikre tilstrækkelig med plads, så man nemt kan komme til spjældene – både i forhold til servicering af brandspjæld og rengøring af kanaler. Ellers kan det blive en dyr affære!

Husk at indtænke driften

Det er vigtigt at overveje løsningens tekniske systemer og drift- og vedligeholdelsesforhold - herunder adgang til tekniske systemer og forventet antal arbejdsgange for vedligehold - når man som kommune vælger en ventilationsløsning til en skole.

Ved drift af ventilationsanlæg vurderes det ofte, at centrale anlæg er billigere at drifte, fordi der er færre enheder at servicere. Decentrale anlæg har derimod mange aggregater at servicere, og at det kan være sværere at overvåge. Men det behøver ikke at være tilfældet!

Mange decentrale anlægstyper kan opkobles til en cloudløsning, som gør det muligt at overvåge og drifte anlæggene fra hvilken som helst lokation. De 45 decentrale ventilationsanlæg i Silkeborg er for eksempel opkoblet til Airling Online.

En holistisk vurdering

Det er vigtigt, at den kommunale bygningsejer tager stilling til bygningens typologi og udformning, hvilke ønsker og behov der er til bygningen, og hvor udfordringerne på den pågældende skole er størst. Her skal man både tænke på skolens størrelse, placering, ressourcer i forbindelse med den efterfølgende drift oig så videre. Med det udgangspunkt kan kommunen tage stilling til, hvilken ventilationsløsning der egner sig bedst til den givne skole samt dimensionering af anlæg og styringsform.

Projektet anbefaler, at der i forbindelse med etablering af ventilation også tages højde for andre indeklimaparametre, som sikrer en helhedsorienteret renovering.

– Vi har i projektet Skolerenovering i en helhed testet innovative, holistiske løsninger, som hænger godt sammen og understøtter det ønskede læringsmiljø, indeklima og energistyring. Vi har i forbindelse med valg af løsninger haft fokus på både temperatur, luft, lys og lyd, uddyber Martin Dam Wied fra Gate 21.

Gode erfaringer hos Ballerup

Ved at teste forskellige løsninger fik Ballerup Kommune vigtig viden om installation, drift og indeklima, som de efterfølgende brugte i renoveringen af skolens ventilationsanlæg. De nye decentrale ventilationsløsninger har udlignet de store temperaturudsving i lokalerne, som gjorde sig gældende i sommer- og vintermånederne og nedbragt CO2-niveauet betragteligt.

Eleverne fremhæver i interview, at de har fået mindre ondt i hovedet, og at luften er blevet mere frisk. Det var ikke alle elever, som forstod funktionen af det testede ventilationsanlæg – eksempelvis at anlægget ikke kan sættes til at køle, eller at anlægget virker, selvom eleverne ikke kan se eller høre, at det virker. Det kan derfor værende en god investering at afsætte ressourcer til at forklare elever og lærere om, hvad den valgte løsning kan.

Decentral ventilation er kendetegnet ved, at der er ét ventilationsaggregat i hvert lokale. 

Central ventilation er kendetegnet ved, at ét større ventilationsaggregat anvendes til at ventilere flere lokaler.