Faxe Kommune har sparet penge og energi ved at gå kommunens bygninger efter. For eksempel bruger flere brugere nu samme lokaler på forskellige tidspunkter. Foto: Marie Nobis Israelsen 

Faxe Kommune sparer 38 millioner på bygningsdrift

af: Marie Nobis Israelsen, Produktionsingeniør i Center for Ejendomme, Faxe Kommune

I 2015 satte Faxe Kommune sig et ambitiøst mål på ejendomsområdet indeholdende et vigtigt dogme: Det opvarmede areal skulle reduceres kraftigt, men det skulle ske uden at fjerne kommunale tilbud i lokalsamfund. I dag er 23.000 kvadratmeter bygningsmasse solgt eller nedrevet, hvilket udgør en årlig besparelse på 38,3 millioner kroner.


Det har ikke været en nem opgave. Den har heller ikke altid været populær. Men et tæt samarbejde med lokale institutioner og brugere af de kommunale bygninger har vist vejen til at skabe innovative løsninger og udnytte færre kvadratmeter bedre i Faxe Kommune.

På den måde er det lykkes Center for Ejendomme at opfylde politikernes krav om dels at reducere den kommunale bygningsmasse kraftigt og dels gøre det uden at fjerne tilbud lokalt.

Politikerne har, gennem hele forløbet, været modige og har holdt fast i at optimere på bygningsmassen; også når der har været stor modstand mod kommunens projekt. Samlet set viser evalueringen dog stor tilfredshed med de løsninger, som nu er gennemført; og ikke mindst med den store involveringsproces, der har været.

Bæredygtige lokalsamfund

Arbejdet tog sin begyndelse i 2014, hvor Faxe Kommune kortlagde alle kommunale ejendomme for at skabe et samlet overblik over, hvordan det var muligt at spare energi, udnytte kvadratmeterne bedre og reducere omkostninger til vedligehold. På det tidspunkt havde Center for Ejendomme i flere år arbejdet med at energioptimere og vedligeholde en større og ældre bygningsmasse; men kunne ikke komme i mål med den økonomi, der var til rådighed.

Kortlægningen af bygningsmassen viste, at Faxe Kommune kunne opnå store besparelser ved at sælge eller rive de ældste bygninger ned. Men i 2015 slog Faxe Kommunes byråd fast, at ingen by må miste en skole eller en daginstitution som følge af den nye ejendomsstrategi. De mindre byer skal også fremover være bæredygtige lokalsamfund med skoler, dagtilbud og fritidsaktiviteter, lyder beslutningen. Dette dogme bliver afgørende for, hvordan vi i praksis gennemfører ejendomsstrategien. 

Foto: Nogle institutioner har byttet plads i forbindelse med bygningsgennemgangen. Her er en specialskole lavet om til dagpleje, fordi specialskolens aktiviteter var hårde ved gipsvæggene, mens dagplejen til gengæld lå for langt væk (Marie Nobis Israelsen).

Beslutninger på oplyst grundlag

Byrådet har udstukket en bunden opgave til hvert lokalsamfund, og i forhold til de områder, hvor SFO’en havde en selvstændig bygning, kunne opgaven for eksempel lyde: Der skal være plads til SFO og klub på skolen. Foreslå en løsning, der højest koster en million kroner. En projektleder fra Center for Ejendomme har herefter skullet finde de praktiske løsninger sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter for de berørte afdelinger.

Det har for så vidt stået frit for, hvor aktivt man ville medvirke fra eksempelvis skolens side, men der er blevet fremlagt et løsningsforslag fra Center for Ejendommes side under alle omstændigheder. Løsningsforslag skulle godkendes i alle relevante politiske udvalg og derefter byrådet, før de kunne føres ud i livet. Politikerne har truffet beslutningerne på et oplyst grundlag. Enhver foreslået løsning er blevet regnet igennem, og der er anslået anlægsudgifter, driftsudgifter, areal per bruger, efterslæb, forholdet mellem børneareal og driftsareal.

Samskabelse

De allerfleste gange har den ”tvungne samskabelse” resulteret i et godt forslag, som alle kunne bakke op om, og arbejdet med at implementere den nye ejendomsstrategi har lært Faxe Kommune flere vigtige lektier: De daglige brugeres behov skal tages meget seriøst. Det betyder ikke, at vi skal godtage institutionens første løsningsforslag. De underlæggende behov skal først afdækkes og opfyldes. Mange brugere er for eksempel tilbøjelige til at tænke ét rum = én funktion. Her kan vi inspirere institutionerne til at finde på kreative løsninger til multianvendelse.

Et forkortet eksempel kunne være:

Institution: Vi har brug for dét motorikrum.

Kommune: Hvorfor?

Institution: For at kunne træne med børnene, så de kan udvikle deres motorik, sprog og hjerne.

Kommune: Det lyder vigtigt. Men I bruger kun motorikrummet 10 timer om ugen. Kan det måske indrettes, så det resten af tiden indbyder til fri leg som en del af et fællesrum? Hvordan kunne dét se ud?

Foto: Gennemgangen af bygningerne i Faxe Kommune har gjort, at man har kunnet udnytte kvadratmeterne bedre. Her er et tidligere depot for eksempel blevet til lokaler for en ungdomsklub (Marie Nobis Israelsen).

Hårdt og lærerigt

Det har været hårdt og lærerigt for organisationen som helhed. Men vi har fået en sundere økonomi, lavere CO2 udledning, indretninger der passer bedre til brugernes behov samt en bedre forståelse for andre faggrenes arbejde, og hvordan vi alle sammen arbejder sammen om at vedligeholde en god sund kommune.

Projektet har både ført til en stor varig besparelse, på både på økonomi og udledning af CO2, og et bedre match mellem behov og de tilbudte rammer. Nogle af de rømmede ejendomme er blevet solgt, mens de værste energisyndere er blevet nedrevet.

Foto: Alle skoletandlæger er blevet samlet i Faxe Sundhedscenter, og det har givet mulighed for at udnytte de mange små klinikker til nye formål som gæstedagpleje, ungdomsklub og specialskole (Marie Nobis Israelsen).
Foto: Alle skoletandlæger er blevet samlet i Faxe Sundhedscenter, og det har givet mulighed for at udnytte de mange små klinikker til nye formål som gæstedagpleje, ungdomsklub og specialskole (Marie Nobis Israelsen).
Foto: Alle skoletandlæger er blevet samlet i Faxe Sundhedscenter, og det har givet mulighed for at udnytte de mange små klinikker til nye formål som gæstedagpleje, ungdomsklub og specialskole (Marie Nobis Israelsen).

Fakta: 

Faxe Kommune vedtog i 2015 en ny ejendomsstrategi, og byrådet afsatte anlægsmidler til gennemførsel af alle ændringer vedtaget i ejendomsstrategien. Budgettet omfattede bygningsforbedringer, indretning til multianvendelse og nedrivninger. Med ejendomsstrategi 2015 ønskede Faxe Kommune:

  • At sikre bæredygtige bysamfund
  • At skabe økonomiske besparelser
  • At skabe energibesparelser
  • At opgradere bygningsmassen
  • At satse på udearealer som supplerende undervisningsfaciliteter
  • At imødekomme daginstitutionernes pladsbehov

Efter gennemførslen af projektet, i samarbejdet med institutioner og brugere, har Faxe Kommune desuden opnået:

  • En CO2 besparelse på 50.000 ton
  • En reduktion i den kommunale bygningsmasse på 23.000 kvadratmeter
  • En årlig besparelse på bygningsdrift på 38,3 millioner kroner