Foto: Mads Torp Skafte Jespersen  

Sådan hjælper kommunen den lokale grønne omstilling på vej

af: Søren Dyck-Madsen & Christian Jarby, Det Økologiske Råd

Gennem sin centrale rolle som både myndighed, virksomhed og politisk aktør har kommunen mange muligheder for at inspirere og understøtte lokal grøn omstilling og energioptimering. Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby fra Det Økologiske Råd gennemgår her seks måder, hvormed kommunerne kan drive den grønne omstilling frem.


Lokale handlinger skal supplere nationale beslutninger

Mange beslutninger i den grønne omstilling skal ske centralt. Men lokale initiativer er også nødvendige og oftest meget succesfulde på grund af deres lokale forankring.

En lang række gennemførte projekter på lokalt plan vidner om, at både borgere, foreninger, virksomheder og kommuner rent faktisk er klar til at tage fat, når den grønne omstilling skal gennemføres. Og her kan kommunerne via deres lokale placering og kendskab til borgere og virksomheder spille en særlig rolle.

Kommunens rolle som myndighed skal understøtte lokal indsats

Kommunen fastlægger kommune- og lokalplanlægning, kommunale energi-, klima- og varmeplaner og trafikplaner m.fl. Disse myndighedsfunktioner giver rig lejlighed til at komme i dialog med lokale aktører og udnytte rollen til at lytte, tilpasse og tilskynde til lokalt engagement i den grønne omstilling.

Lokalplaner bør ikke blot udarbejdes med indspil fra enkelte aktører, men bruges aktivt til at komme i en konstruktiv dialog med borgerne.

En høring af en lokalplan, hvor kommunen ikke forinden har forberedt høringen via en positiv dialog med væsentlige lokale aktører, kan nemt ende med, at modstand og kritik fra et lokalt mindretal dominerer processen med et negativt resultat.

Det er derfor vigtigt at kombinere kommunens myndighedsrolle med det ofte kommunale politiske ønske om at engagere lokale aktører aktivt i den grønne omstilling.

Kommunen skal gå forrest som det gode eksempel

Kommunen selv er ofte en af de største driftsvirksomheder i kommunen. Derfor er det også vigtigt, at kommunen hele tiden gennemfører grønne tiltag i egen virksomhed. Det gælder også for kommunens indflydelse på de kommunale eller lokale forsyningsselskaber.

En konsekvent, kommunal grøn indkøbspolitik kan nemlig skabe lokale muligheder for nye grønnere virksomheder og give kommunens borgere lettere og bedre adgang til at benytte disse virksomheder.

Når kommuner f.eks. har gennemført en renovering af en kommunal bygning med succes og derved har reduceret energiforbruget væsentligt, bør de give erfaringerne videre.

Det kan f.eks. ske ved at markedsføre de entreprenører og håndværkere, som har gennemført opgaven, i den lokale avis. På den måde kan kommunen inspirere og vejlede borgerne til at følge det gode eksempel og samtidig motivere virksomhederne til at deltage i den grønne omstilling.

Middelfart kommune var en meget positiv medspiller i realiseringen af det lokale projekt ”Føns Nærvarme”. Klimasekretariatet var med til projektmøder og hjalp de lokale ildsjæle med økonomi til forundersøgelserne og til at få bevilget kommunegaranti til projektet. Foto: Mads Torp Skafte Jespersen

Kommunens rolle som politisk aktør kan skabe en lokal fortælling

Skabelse af fortællingen om det aktive grønne lokalsamfund bliver vigtigere i disse tider for at skabe handling hos lokale aktører, som bidrager til den skabte fortælling. Her er kommunen central og må både politisk og administrativt gå foran med beslutninger og handlinger. Kun sådan kan de skabe en lokal fortælling om, at ”i vores kommune tager vi alle sammen aktiv del i den grønne omstilling”.

Den store interesse, kommunerne har vist for at deltage i Realdanias projekt ”DK2020”, der støtter tyve kommuner med at udforme ”Paris-kompatible energi- og klimaplaner”, viser, at kommunerne politisk engagerer sig i den grønne omstilling. Den interesse skal bruges til at engagere og motivere lokale aktører til at medvirke og samarbejde for et godt klima-resultat. Du kan se mere på Realdanias hjemmeside.

Kommunens understøtning af lokale initiativer kræver fokuseret tilgang

Kommunens mulighed for at understøtte lokale initiativer er svær, hvis kommunen agerer, som om deltagelsen er en traditionel kommunal myndighedsopgave.

Derfor skal kommunen forstå og indrette sig efter de lokale aktørers måde at samarbejde på, når et projekt skal gennemføres. På den måde bliver det muligt for kommunens politikere og medarbejdere at bidrage konstruktivt og positivt til den lokale proces.

Det betyder blandt andet, at kommunen tidligt og respektfuldt skal inddrage sig selv og forventningsafstemme, hvad de lokale aktører kan forvente af kommunen. Derudover skal kommunen også sikre sig, at den ikke trækker sin normale arbejdsform ned over hovedet på de lokale aktører.

Skanderborg kommune har i sin deltagelse i projektet med nytænkning af Hylke skole støttet de stærke lokale kræfter. Det er en udløber af den lokale strategi Kommune 3.0., hvor den enkelte medarbejder tilskyndes til at bringe mennesker sammen i fællesskaber, som man kan facilitere og støtte. Foto: Mads Torp Skafte Jespersen

Kommuner skal lære af succesfulde lokale projekter

Med støtte fra Energifonden har det Det Økologiske Råd sammen med Teknologisk Institut og Samsø Energiakademi dokumenteret otte forskellige lokale succesfulde projekter, hvor kommunen har deltaget og typisk ”vendt sin normale rolle om”.

I de beskrevne projekter er det de lokalt engagerede borgere, som i høj grad har sat tempoet og rammerne for processen. Og de deltagende kommunale aktører har på både politisk og administrativt niveau haft som grundholdning, at borgernes proces naturligvis var i fokus, når man skulle hjælpe til undervejs i processen.

Det kræver, at både politikere og administration skal give ansvar for tildeling af tid og ressourcer til de involverede ansatte, så disse kan handle på kommunens vegne i respekt for de lokale aktørers proces og beslutningshastighed.

På Det Økologiske Råds hjemmeside kan du finde seks korte inspirerende film og otte grundige beskrivelser af processer og aktører i de udvalgte grønne succesfuldt gennemførte projekter. Du kan også hente to hæfter med erfaringer fra projekterne til brug for nye lokale projekter rettet mod hhv. de lokale aktører og kommunen samt en publikation med seks centrale anbefalinger.