Fotokredit: Colourbox 

Nye regler forhindrer legionella i lavtemperatursystemer

af: Leon Steen Buhl, Seniorspecialist hos Teknologisk Institut

Med lavere temperaturer øges risikoen for legionellabakterier. Men en række nye tiltag i Bygningsreglementet forhindrer bakterierne i at trives i lavtemperatursystemerne.De fleste fjernvarmeforsyninger ønsker at sænke temperaturen i ledningsnettet så meget som muligt, da dette giver store besparelser i forbindelse med driften.

Især om sommeren er det givtigt at sænke temperaturen, da fjernvarmeforsyningen her alene anvendes til brugsvandsopvarmning, og en lav fremløbstemperatur vil have stor betydning for økonomien.

Lavere vandtemperaturer øger dog også risikoen for legionellabakterier. I spektret mellem 25 og 45 grader sker der en tilvækst af bakterien. Opformeringen er eksplosiv i området lige under 40 grader; spabade er derfor særligt kritiske. Over 50 grader dør bakterien. Dog er 90% af bakterierne først slået ihjel efter 5-10 timer ved 50 grader.

Gennem de seneste tre-fem år er der dog set en meget kraftig stigning i antallet af legionellatilfælde. Siden 2017 er der påvist mellem 200 og 300 sygdomstilfælde om året. Det er en fordobling i forhold til før 2014, hvor der blev påvist mellem 100 og 150 tilfælde om året.

Det har fået eksperterne til at skærpe reglerne for varmtvandstemperaturen i Bygningsreglementet.

Tiltag mod legionellabakterier er vedtaget ved lov

Den 1. juli i år er der kommet en væsentlig ændring i Bygningsreglementets kapitel 21, § 411, der bl.a. omhandler temperaturen på det varme vand. Da ændringen er indført direkte i reglementteksten er det lovgivning og kan derfor ikke fraviges.

Hovedpunkterne til ændringen er følgende:

“Vandinstallationen skal udformes, så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den forudsatte brug ikke falder til under 50 °C. Ved tapstederne skal den forudsatte temperatur være til stede uden besværende ventetid under hensyn til energiforbrug, vandforbrug og hyppigheden af installationens brug”.

Konkret betyder dette, at forbrugerne for det første altid krav har på, at der er mindst 50 oC ved alle varmtvandstapstederne, og for det andet skal denne temperatur også være til stede uden besværende ventetid.

Kravet gælder uanset om der er tale om en stor installation med mange tapsteder, eller om der er tal om en installation i en enfamiliebolig hvor brugsvandsopvarmningen foretages centralt i enten en beholder eller en varmeveksler.

Billede 1: Uanset en installations udformning og størrelse skal den altid indrettes så der mindst er 50 oC ved samtlige tapsteder og hele vejen rundt i installationen.

Bakteriebekæmpende tiltag skal følges

I Bygningsreglementet kan man desuden læse følgende:

Ved spidsbelastning, som ikke er omfattet af den forudsatte brug, må vandtemperaturen ikke falde til under 45 °C.”

Det er altså kun tilladt at sænke vandtemperaturen til under 50 oC og ikke længere ned end 45 oC under særlige tilfælde, der ikke er indregnet under den daglige brug af installationen.

Som der står i Bygningsreglementet: “Der skal samtidig tages hensyn til bakteriebekæmpende tiltag, hvilket kan anses som opfyldt ved at følge Rørcenteranvisning 017 Legionella - Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder”.

Hvis man følger de anvisninger, der i øvrigt er i Rørcenteranvisningen, vil man med andre ord opfylde de overordnede krav, der er i Bygningsreglementet med hensyn til bakteriebekæmpende tiltag.

Vand skal kunne opvarmes til mindst 60 °C

I varme-kølenormen (DS 469) er der angivet minimumskrav til dimensionerende temperaturer bl.a. for varmt brugsvand.

Fx skal fjernvarme til brugsvandsopvarmning dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på højst 60 °C, mens en returløbstemperatur på højst 30 °C ved tapning af varmt brugsvand skal ske med dimensionerende vandstrøm.

Dette giver en max varmtvandstemperatur fra vandvarmeren på ca. 55 °C når der regnes med en koldtvandstemperatur på 10 °C.

DS 439-vandnormen angiver desuden, at vandet i vandvarmere af hensyn til risiko for bakterievækst (legionella) bør kunne opvarmes til mindst 60 °C.

Med en fjernvarmefremløbstemperatur på max 60 oC vil dette ikke være muligt. Derfor er det i varme-kølenormen DS 469 også angivet, at hvor dette ikke er muligt, kan det klares ved at placere et elvarmelegeme i vandvarmeren.

Brug for nye vandvarmerprodukter

Overordnet set kan varmt brugsvandstemperaturen ikke sættes til under 50 oC ved tapstederne når bygningsreglementets krav skal opfyldes.

Hvis lavtemperaturdrift skal gennemføres, skal dette altså ske med en mulighed for ekstraordinært at kunne hæve brugsvandstemperaturen.

Dette betyder, at der fremadrettet skal udvikles vandvarmerprodukter, der tilgodeser netop muligheden for at kunne hæve temperaturen i varmtvandsforsyningen ud over den temperatur som fx fjernvarmesystemet kan levere.