Fotokredit: Teknologisk Institut (foto fra håndbogens forside) 

Ny håndbog i funktionsafprøvning skal give byggebranchen et kvalitetsløft

af: Claus Martin Hvenegaard, seniorspecialist og Søren Draborg, forretningsleder, Center for Energieffektivisering & Ventilation, Teknologisk Institut

Teknologisk Institiut har samlet gode råd om funktionsafprøvninger i ny håndbog, der skal sikre korrekte funktionsafprøvninger og afrapporteringer, gennem en effektiv, ressourcebesparende arbejdsproces.


Sunde bæredygtige bygninger forudsætter korrekt dimensionerede og fejlfri tekniske installationer. Dermed er dokumentationen af installationernes funktion og ydelser – også kaldet funktionsafprøvningen – en vigtig afslutning af byggeprocessen.

Opfyldelse af energirelaterede krav i byggeriet er afgørende for den grønne omstilling. Imidlertid bliver mange byggerier afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer.

Resultatet er et ringere indeklima og et højere energiforbrug end forventet. I mange tilfælde opdages fejl og mangler aldrig eller i bedste fald først under driften – og korrigeres først i forbindelse med ét- og femårs-gennemgangen af byggeriet.

Bygningsreglementet stiller krav om, at nye tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal måles og testes ved en funktionsafprøvning.

Kravene gælder både installationer i nybyggeri og omfattende udskiftning af installationer i eksisterende byggeri.

Som led i funktionsafprøvningskravenes indførelse i 2017 (BR15), blev der udarbejdet vejledninger i funktionsafprøvning for de centrale installationsområder.

Håndbog skal højne kvaliteten

Desværre viser erfaringer fra praksis, at der er betydelige barrierer og udfordringer i forbindelse med afprøvningen.

Det gælder f.eks. manglende viden om korrekte målemetoder og procedurer relateret til installationerne, samt funktionsafprøvning af installationernes indbyrdes interaktion for energieffektiv bygningsdrift og godt indeklima.

En nyudviklet håndbog i funktionsafprøvning, der er støttet af Real Dania, skal give funktionsafprøvningen et kvalitetsløft ved at sætter fokus på funktionsafprøvningen i branchen.

Håndbogen indeholder operationelle metoder og viden som er lavet med udgangspunkt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledninger og Teknologisk Instituts viden og erfaringer på området.

Håndbogen skal sikre korrekte funktionsafprøvninger og afrapporteringer gennem en effektiv, ressourcebesparende arbejdsproces. Den er målrettet de udførende, men har også til formål at vejlede bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Vejledningerne beskriver bl.a., hvordan man kan udføre funktionsafprøvninger, så eventuelle krav i Bygningsreglementet BR18 bliver opfyldt – og det samtidig sikres, at installationerne fungerer energi- og indeklimamæssigt optimalt.

Håndbogen indeholder testprocedurer med tilhørende registreringsskemaer for alle typer anlæg, hvor der stilles krav om funktionsafprøvning, – dog undtagen biomassekedler og solvarmeanlæg, da der installeres ret få af disse typer anlæg.

I de indledende kapitler beskrives hvilke funktionstests, der skal udføres for de enkelte teknologier og hvilke målinger, der i givet fald skal udføres. Her kan man også læse, hvilke krav der stilles til måleudstyret og hvordan der skal måles.

Testprocedurerne følger kravene i BR18 og de standarder, der er henvist til heri. Såfremt bygherren eller dennes rådgiver stiller funktionskrav udover BR18 eller standarderne heri testes både op mod de krav der er i BR18 og bygherrens supplerende krav.

Hvis der er krav i BR18 til funktion, ydelse eller effektivitet af en given installation kan disse krav ikke fraviges og er at betragte som minimumskrav.

Barrierer og udfordringer

Forud for publiceringen af håndbogen blev der foretaget en række interviews med udvalgte aktører indenfor funktionsafprøvning. Det blev gjort for at afdække de barrierer og udfordringer, der er ved at foretage funktionsafprøvning.

Interviewene gav indblik i de hidtidige praktiske erfaringer samt forslag til, hvordan procedurerne for funktionsafprøvning skal udformes, så funktionsafprøvning bliver så let gennemførlig som mulig samtidig med at kvaliteten er på et passende niveau.

Samtlige de interviewede personer gav udtryk for, at funktionsafprøvning er et vigtigt element i byggeprocessen, der medvirker til at sikre at bygningens installationer fungerer efter hensigten, når bygningen ibrugtages.

Desuden gav flere af de interviewede udtryk for at funktionsafprøvning medvirker til at højne kvaliteten at de tekniske installationer.

Dog ses det, at funktionsafprøvningen i nogle tilfælde ikke er udført med tilstrækkelig omhyggelighed, og derfor ikke har afdækket de udfordringer der har været med de tekniske installationer.

Funktionsafprøvningen giver kun mening, hvis de tekniske installationer testes grundigt igennem, og vigtigst af alt at den overordnede styring af samtlige installationer kontrolleres omhyggeligt, så bygningens driftes energi- og indeklimamæssigt korrekt.

Alt for mange bygninger bliver leveret med fejl i de tekniske installationer. Det skal en ny håndbog om funktionsafprøvninger fra Teknologisk Institut nu forsøget at gøre noget ved. Fotokredit: Teknologisk Institut


Endelig er det opfattelsen, at kommunerne (der er myndighed) ikke efterspørger funktionsafprøvning, og i de tilfælde hvor der afkræves funktionsafprøvning for at udstede en ibrugtagningstilladelse gennemgås funktionsafprøvningen kun sporadisk. Bygherrerne ser i nogle tilfælde funktionsafprøvning som et fordyrende element.

På baggrund af de mange interviews, blev der afholdt en workshop. Her blev de væsentligste forslag og bemærkninger, der fremgik af interviewundersøgelsen drøftet.

Workshoppen skulle skabe konsensus om indholdet i håndbogen for funktionsafprøvning, der skulle udarbejdes.

Der deltog repræsentanter fra byggeriets parterne samt repræsentanter fra Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen i workshoppen for at skabe bred opbakning til håndbogen.

Demonstrationsfilm dykker ned i funktionsafprøvninger

Der er udviklet fem korte videoer, der demonstrerer anvendelse af håndbogens metoder på udvalgte funktionsafprøvninger.

Filmene blev optaget på to udvalgte lokationer, - et enfamilieshus og en kontorbygning.

I enfamilieshuset blev der foretaget funktionsafprøvning af gulvvarmeanlæg og ventilationsanlæg mens der i kontorbygningen blev foretaget funktionsafprøvning af varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysningsanlæg.

Filmene kan ses her:

www.teknologisk.dk/funktionsafproevning

Om webinaret “Funktionsafprøvninger af bygningers installationer – det skal gøres rigtigt”

Den 11. marts 2021 afholdt Teknologisk Institut webinaret ” Funktionsafprøvning af bygningers installationer – det skal gøres rigtigt”.

 

Virksomheder, der installerer energiforbrugende anlæg, - herunder anlæg der er omfattet af kravet til funktionsafprøvning, blev inviteret til at deltage i webinaret. Desuden blev bygherrer og deres brancheorganisationer samt offentlige aktører som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kommuner inviteret.

Temamødet skulle have været afholdt på Teknologisk Institut, men på grund af Covid 19 blev det besluttet, at afholde arrangementet til et online-arrangement. Der var 129 deltagere på temamødet, herunder alle deltagerne i følgegruppen.


Læs Håndbogen her:

www.teknologisk.dk/funktionsafproevning