Fotokredit: Colourbox 

Scope 3: Sådan får du styr på din virksomheds indirekte CO2-udledning

af: Mathilde Johanne Cordua

For de fleste virksomheder, der arbejder med udvikling og produktsalg, ligger langt den største CO2-udledning i det såkaldte scope 3. Scope 3 dækker over indirekte udledninger, som ligger uden for virksomhedens direkte kontrol. Læs, hvordan din virksomhed får bedst styr på det “skjulte” klimaaftryk.


Med regeringens klimalov og juridisk bindende mål om 70 % CO2-reduktion i 2030, er flere og flere virksomheder begyndt at tage ansvar for deres klimaaftryk igennem udarbejdelse af klimaregnskaber. 

Samtidig har FN’s Science-Based Targets-initiativ (SBTi), siden Paris-aftalen i 2015, opfordret virksomheder til at melde sig under fanerne med konkrete videnskabeligt baserede klimamål, for at dokumentere tilslutningen til Parisaftalen og være med til at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader. 

Med et klimaregnskab i hånden bliver det tydeligt, hvor skoen trykker, og hvor de lavthængende frugter kan plukkes. Herfra kan der sættes konkrete mål for CO2-reduktionen.

I denne artikel får du et kort overblik over, hvad scope 3-udledningerne dækker over, og hvordan din virksomhed kan arbejde for at reducere disse.

Et klimaregnskab inddeles i tre scopes efter GHG-protokollen

Der findes en række forskellige standarder for opgørelse af virksomheders klimaaftryk, men Greenhouse Gas (GHG) protokollen er klart den internationalt førende og mest anerkendte. GHG-protokollen inddeler CO2-udledning i tre scopes alt efter, hvilke aktiviteter udledningen stammer fra.

Tabel 1: Oversigt over de tre scopes som defineret i GHG-protokollen

Men på trods af standarder for, hvordan klimaregnskaber bør udarbejdes, rapporterer virksomheder i praksis temmelig uensartet. 

En undersøgelse fra FSR (2019) viser, at det kun er 20% af virksomhederne, der overhovedet oplyser om scope 3-udledninger. 

Det er bekymrende, fordi scope 3 ofte udgør langt størstedelen af en virksomheds samlede udledninger. DANFOSS opgjorde eksempelvis deres scope 3-udledninger til at svare til 80 % af deres samlede udledninger i 2020, mens det hos VELUX Fonden er opgjort til at svare til hele 94 % i 2020 og hos Ørsted til 93 % i 2020

Ifølge GHG-protokollen skal der kun redegøres for scope 1 og 2, mens en opgørelse af scope 3 er frivilligt. Det er for at sikre, at to eller flere virksomheder ikke medregner samme udledninger, som ellers vil føre til dobbelttælling. Hvis samme metode for scope 1 og 2 er benyttet, vil det også være muligt at sammenligne sit klimaregnskab med andre virksomheders. 

Men for at nå i mål med Parisaftalen, er der et stort behov for at bidrage til yderligere reduktion af scope 3-udledningerne.

Udfordringen med opgørelsen af scope 3 opstår, fordi datagrundlaget ofte er af lav kvalitet, som kan ende med at gøre selv de mest velmenende klimaregnskaber misvisende og risikere at fremstå som ”greenwashing”. Det er derfor afgørende, at alle budskaber forankres i data og er gennemsigtige. 

Klimaansvarlige værdikæder – upstream og downstream scope 3

Så hvordan kan du komme i gang med at få overblik over og arbejde med scope 3 i din virksomhed?

Et godt sted at starte er, at lave en kortlægning af, hvor din virksomheds scope 3-udledninger stammer fra. Til det formål er der i 2011 udgivet et supplement til GHG-protokollen specifikt til udregning af scope 3-udledninger, kaldet ”scope-3 standarden”. 

Scope-3 standarden fastlægger 15 kategorier, som er de mest væsentlige for virksomheder at rapportere på. Scope 3-udledninger kan enten stamme fra upstream eller downstream, dvs. før eller efter virksomhedens placering i værdikæden.

Figur 1: Overblik over GHG Protokollens tre scopes samt aktiviteter, som fører til udledninger, hen over virksomhedens værdikæde (illustration fra WRI & WBCSD (2011)

Upstream dækker over de udledninger, som er forbundet med de varer og services der indkøbes af virksomheden, mens downstream f.eks. er kundernes anvendelse af virksomhedens produkter og services til endelig bortskaffelse. 

Det næste skridt er at indsamle data på scope 3-udledningerne. For upstream-aktiviteterne indbefatter det, at lave et overblik over de årlige indkøb af materialer, services og produkter, samt indsamle data om transport fra f.eks. transportleverandører. Downstream-aktiviteterne kan indsamles ved hjælp af eksempelvis kundeundersøgelser og databaser.

Der findes en række forskellige databaser, som kan benyttes til at lave disse estimater. Nogle af disse er vist i tabellen nedenfor.


Tabel 2: Databaser til udregning af scope 3-udledninger

Når scope 3-udledningerne er kortlagt og estimeret, kan der foretages en overvejelse af, hvilke af de 15 kategorier, der er de mest betydningsfulde og derfra fokusere på dem. 

Det er dog et krav, hvis virksomheden ønsker at leve op til Science-Based Targets (SBTi), at scope 3-opgørelsen skal dække minimum 2/3 af virksomhedens samlede scope 3-udledninger.

Derefter vil der være mulighed for at præcisere scope 3-estimaterne efterhånden som der monitoreres år for å. I takt med at datagrundet og -kvaliteten bliver bedre, vil opgørelsen komme tættere på de virkelige udledninger. 

Det er i denne proces vigtigt for troværdigheden at være åben omkring udfordringerne – også dét din virksomhed ikke har direkte indflydelse på. Det er højst sandsynligt nogle af de samme udfordringer, som andre virksomheder bokser med.

Reduktionstiltag for scope 3 – fokus på indkøb, udbud og re-design

Efter kortlægningen af de tre scopes og indsamling af data og opgørelse, har du et klimaregnskab i hånden. 

Med klimaregnskabet har du nu mulighed for at sætte konkrete mål – men pas på med at bruge store ord om CO2-neutralitet, cirkulær økonomi og grøn vækst. Bæredygtighed er et komplekst og fælles langsigtet mål, som kræver at vi alle taler højt om, og arbejder med, nuancerne, usikkerhederne og udfordringerne.  

Ud fra dit estimerede klimaregnskab, har du en solid basis for fx at gå i dialog med din virksomheds underleverandører, og derigennem blive mere specifik på, hvilken klima- og miljøeffekt de konkrete produkter, varer og services har i din virksomheds værdikæde.

Der kan samtidig arbejdes mere strategisk igennem indkøbs- og udbudspolitikker, hvorigennem de forskellige alternativer kan vurderes ift. hinanden. Det involverer overvejelser omkring hvilke leverandører og fragtløsninger din virksomhed vælger. Samtidig kan en politik for medarbejder-rejser være et godt reduktionstiltag. 

Re-design af din virksomheds produkter kan ligeledes føre til reduktion af scope 3-udledninger, det kan være igennem at benytte færre materialer eller at udskifte materialerne til mere bæredygtige alternativer. 

At tage ansvar for sin virksomheds klimaaftryk handler først og fremmest om at komme i gang!