AUH - Aarhus Universitetshospital, fotokredit: Region Midtjylland 

Cirkulære projekter reducerer CO2-forbruget på hospitalerne i Region Midtjylland

af: Emilie Madvig Hansen, Transition

Sundhedsvæsenet står for ca. seks procent af CO2-udledningen i Danmark. Det tal arbejder Region Midtjylland på at sænke. Med deres nye Center for Bæredygtige Hospitaler har de sat gang i en enorm indsats for at sænke CO2-udledningen fra regionen som organisation. Samtidig vil de gennem forskning, udviklingsprojekter og netværk generere ny viden med udgangspunkt i cirkulære principper.


I både regioner og kommuner har der traditionelt set været stort fokus på at reducere forbruget af el, vand og varme som et middel til at reducere CO2-udledningen.

Det gælder også for Region Midtjylland som organisation, hvor driften af fem hospitalsenheder og de centrale stabsfunktioner tilsammen sætter et klimaaftryk på 568.000 tons CO2 om året.

Men forbruget af el, vand og varme står faktisk kun for omkring fem procent af klima- og miljøpåvirkningen i klimaregnskabet for regionen som organisation.

Det står klart, når man medregner de indirekte udledninger som især hospitalernes indkøb af varer og services – fx indkøb af læge- og sygeplejefagligt udstyr, IT-udstyr, mad, outsourcede aktiviteter, rejser– forårsager.

Gør man regnestykket op på denne måde, står forbruget af el, vand og varme kun står for ca. 5 procent af Region Midtjyllands samlede klima- og miljøpåvirkning. Regionens forbrug af varer og tjenesteydelser står for hele 70 procent.

For at reducere klima- og miljøpåvirkningen fra regionens forbrug af varer og tjenesteydelser, er det nødvendigt at tænke hele tilgangen til forbrug anderledes.

Det gør man hos det nyoprettede Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland. Her tager man udgangspunkt i den såkaldte cirkulære økonomi, når kampen mod klimaforandringer skal udkæmpes i hele Region Midtjyllands organisation – med et særligt fokus på Region Midtjyllands hospitaler, der står for langt størstedelen af klimabelastningen.

Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter og forbruger for så at smide det hele ud igen.

Tanken bag den cirkulære økonomi er at så få varer som muligt går til spilde. I stedet skal de indgå i et kredsløb gennem genanvendelse og genbrug.

Med udgangspunkt i disse principper, har Center for Bæredygtige Hospitaler tre overordnede virkemidler:

  1. Reduktion af forbrug
  2. Genbrug af produkter
  3. Genanvendelse af materialer.


Det kommer til at kræve innovation og udvikling på tværs af afdelinger og fagligheder for at indfri disse mål.

Men arbejdet med at gennemføre test og lave implementeringer af nye produkter og arbejdsgange i samarbejde med det kliniske personale på Region Midtjyllands hospitaler er allerede i fuld gang.

Idéerne skal komme fra og involvere medarbejderne

Som faglig leder af Center for Bæredygtige Hospitaler er Maria Gaden helt inde i kernen af Region Midtjyllands projekter for at øge bæredygtigheden og sænke CO2-udledningen på regionens hospitaler. 

Hun ved, at forandringerne og resultaterne ofte kommer fra det kliniske personale, der er eksperter i deres egen dagligdag:

”Vi manglede data om både bæredygtighed og cirkulær økonomi, men vi havde en hypotese: hvis vi får ændret medarbejdernes mindset vil vi se en forandring i adfærd og vaner. Det har vist sig at være rigtigt. Uden at ændre på de overordnede præmisser såsom retningslinjer eller hygiejneregler, er der sket en ændring og reduktion i forbrug af medarbejderne selv, blot ved at gøre dem opmærksomme på fx at reducere forbruget og affaldssortere.”

Aftenstemning ved indgangen til Regionshuset Viborg, fotokredit: Region Midtjylland

I et pilotprojekt på Kirurgisk Sengeafdeling på Regionshospitalet i Viborg blev der i 2020 gennemført en baseline-måling, hvor alt dagrenovation samt spande til klinisk risikoaffald blev vejet.

Dette blev suppleret med et observationsstudie af patienternes vej igennem afdelingen fra konsultation over indlæggelse til udskrivning og personalets arbejdsgange for at kortlægge deres adfærd.

Da dataene var indsamlet, identificerede medarbejderne, som var frikøbt til projektet af Center for Bæredygtige Hospitaler en række områder, hvor det var muligt at skære ned på forbruget: 

Plastikkrus blev udskiftet til glas, antallet af skraldeposer blev reduceret og brug af lejepapir og saltvand minimeret. Hertil blev data fra observationerne brugt til at placere sorteringsspande til affald mere hensigtsmæssigt ift. hvor affaldet blev genereret og markeret tydeligere for at vise, hvad der skulle sorteres hvor.

Samlet set blev den daglige mængde affald på afdelingen reduceret med 38 procent, og det kliniske risikoaffald med 35 procent. 

Et andet projekt på fødeafdelingen på Hospitalsenhed Midt i 2020 har ligeledes arbejdet aktivt med de cirkulære principper med stor succes. Her lykkedes det at reducere afdelingens plastikforbrug med mere end ét ton i 2020 – bl.a. ved helt at udfase brugen af lejepapir i konsultationen. 

Begge projekter har krævet et solidt samarbejde på tværs af afdelinger – både for at implementere de bæredygtige tiltag og for at sikre, at projekterne hverken gik ud over patienter, arbejdsmiljø og hygiejne. Og det er samarbejdet og medarbejderne, der skaber forandringerne:

”Innovation ift. hvordan vi ændrer vores forbrug i behandlingen af patienterne, skal vokse frem fra dem, der har fagligheden og arbejder på gulvet. Vores pilotprojekter viser, at der er potentiale og idéerne til dem kommer fra medarbejderne selv ” fortæller Maria Gaden.

Vil du vide mere?

Center for Bæredygtige Hospitaler giver løbende støtte til bæredygtige projekter i den kliniske hverdag, der bidrager med at sænke forbruget på regionens hospitaler. Centeret samarbejder derudover med eksterne partnere om øget genanvendelse, produktudvikling og arbejder på at etablere forskningssamarbejde med vidensinstitutionerne. Læs mere om centerets arbejde her.