Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Foto: Colourbox

Energistyrelsen har sendt et udkast i høring omkring en ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. De primære ændringer, der foreslås til energisparebekendtgørelse er som følger.

· Samkøring: Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 28. februar fremsat lovforslag L 165, der fsva. energiselskabernes energispareindsats primært omhandler samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser. Lovforslaget som fremsat indeholder en materiel regel, hvorefter et energiselskab skal sikre, at oplysninger om virksomhedens realiserede energibesparelser én gang årligt samkøres med oplysninger om realiserede energibesparelser fra andre virksomheder. Lovforslaget indeholder derudover en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser og om virksomhedernes gennemførelse af samkøring.

Det følger af energispareaftalen og det fremsatte lovforslag, at det er de af branchen nedsatte samarbejdsorganer, der skal foretage den årlige samkøring. Samkøringen sker med henblik på at kontrollere, om
energisparesager dobbeltindberettes på samme adresse og er således en del af det skærpede tilsyn, der etableredes med den nye energiaftale i 2016, og som yderligere er skærpet i de efterfølgende ændringer i
energisparebekendtgørelsen. Det bemærkes, at da det fremsatte lovforslag først træder i kraft den 1. juli 2018, vil henvisningerne i bekendtgørelsens indledning samt § 13 først fremgå af den endelige bekendtgørelse.
Der er således tale om en udmøntning af lovforslagets regler om samkøring.

Overdragelse af besparelser forud for realisering: Ordlyden i § 7, stk. 8 er ændret således, at det fremgår, at energibesparelser kan overdrages mellem energiselskaber inden indberetning til Energistyrelsen. Ændringen sker for at sikre overensstemmelse med aftalens ordlyd og sikre fleksibilitet for selskaberne.

· Korrektioner til indtægtsrammen: Energistyrelsen har indsat en overgangsbestemmelse i § 41, stk. 10, der fastsætter, at korrektioner af regnskabsoplysninger, der angår en omkostning afholdt eller en indtægt
modtaget forud for ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017, behandles efter de hidtil gældende regler.

· Energitilsynets kontrol med omkostninger: Energistyrelsen har i § 33, stk. 2, formuleret bestemmelsen således, at Energitilsynet kan tilrettelægge sit tilsyn med omkostninger ud fra et hensyn til effektivitet og risikovurdering.

· Regulering af netselskabernes reguleringsregnskab: Som følge af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 662 af 8. juni 2016 skal Energitilsynet selv udstede regler for netvirksomheders reguleringsregnskaber, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse. Energistyrelsen har derfor efter anmodning fra Energitilsynet i §§ 20, 23 og 24 ladet dette indhold udgå af energisparebekendtgørelsen. Det forventes, at Energitilsynet fastsætter nye regler herom pr. 1. juli 2018.

· Informationer om energiforbrug, der muliggør identificering af den enkelte forbruger: Energistyrelsen har genindsat den daværende formulering fra bekendtgørelse 840 af 28. juni 2017’s § 5, stk. 3, i udkastets § 4, stk. 3, grundet ændringer i persondataretten på baggrund af den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Bestemmelsen medfører, at der skal indhentes samtykke fra forbrugeren, såfremt informationerne om energiforbruget muliggør identificering af den pågældende. Da der er tale om en genindsættelse, er ikke ændret i forhold til den tidligere gældende retstilstand.

· Energisparemål for 2018 og 2019: Energistyrelsen har ændret bilag 1, således at det fremgår, at de i bilag 1 angivne energisparemål gælder for både 2018 og 2019. Sparemålet i de to år er således identisk, og Energistyrelsen foretager derfor ikke en regulering af energisparemålet i 2019. Ændringen er således blot en praktisk ændring.

· Udover de ovennævnte ændringer er der foretaget mindre præciseringer, sproglige rettelser, rettelser i henvisninger mv.

Der er høringsfrist 24. april. Bidrag til Energiforum Danmarks høringssvar modtages på info@energiforumdanmark.dk, senest 20. april kl. 10

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.