Fotokredit: BUILD og AAU 

LCCbyg – Introduktion til byggebranchens fælles totaløkonomiske værktøj

af: Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet (AAU)

LCC står for 'livscyklusomkostninger' og er en metode til udregning af en bygnings levetidsomkostninger. Her følger en guide til værktøjet og dets funktionaliteter.


Hvad er LCCByg?

LCCbyg er et gratis beregningsværktøj til at udarbejde totaløkonomiske overslag og beregninger for bygninger og bygningsdele.

LCCbyg har sit navn fra det engelske begreb ”life cycle costing” (LCC), som typisk anvendes inden for byggeriet. I andre sammenhænge anvendes begrebet ”total cost of ownership” (TCO).


Værktøjet er udviklet over de seneste seks år af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, nu Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) sammen med Scheutz & Clementsen
Design.

Hvad kan LCCbyg?

LCCbyg er et beslutningsstøtteværktøj. Værktøjet kan anvendes til at sammenligne to eller flere alternative løsninger, der har forskellige omkostningsprofiler over tid, som derfor normalt vil være svære at sammenligne. Værktøjet anvender nutidsværdi-metoden til at sammenligne de forskellige alternativer.

LCCbyg kan anvendes af både professionelle og ikke-professionelle brugere. LCCbyg kan anvendes på et vilkårligt skalatrin fra byområde over hele bygninger til konkrete bygningsdele. Værktøjet er således opbygget ud fra en logik om, at brugerne ofte har brug for at kunne lave fortløbende
beregninger igennem byggeprocessen til en stadigt større detaljeringsgrad, efterhånden som
flere og flere beslutninger låses fast.

Den seneste version 3.2 af LCCbyg er bygget op af tre hovedgrupper af skabeloner med tilhørende eksempelprojekter, som viser hvordan de forskellige skabeloner kan anvendes: 

1) Standardskabeloner til alle former for byggeri udført af professionelle, herunder en særlig skabelon til brug for alment boligbyggeri, 

2) DGNB-skabeloner til brug for certificering af byggeri og byområder.

3) Den enkle skabelon til ikke-professionelle brugere.

Fotokredit: AAU og BUILD

Hvem bruger LCCbyg?

Værktøjet er obligatorisk at anvende ved DGNB-certificeringer (både til bygninger og byområder) og i Bygningsstyrelsens projekter, ligesom det anvendes af en bred vifte af aktører i byggeriet.

Desuden indgår værktøjet i undervisningen ved en lang række uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Endelig anbefales værktøjet anvendt til brug ved efterlevelse af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse, som forventes at blive obligatorisk i Bygningsreglementet fra 2023.

Hvilke fordele er der ved at bruge LCCbyg?

Troværdigheden af totaløkonomiske beregninger har især stået over for to store udfordringer. For det første har der hidtil manglet et fælles grundlag at lave beregningerne på. Det retter LCCbyg op på.

LCCbyg hviler på udarbejdelsen af et fælles referencegrundlag for totaløkonomiske beregninger, som har været efterspurgt i årevis, men først blev etableret i 2015 med publikationen ”Introduktion til LCC på bygninger”. Desuden hviler LCCbyg på den fælles levetidstabel, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) udgav i 2013.

For det andet har det ofte været vanskeligt at gennemskue og verificere beregningerne. Udviklingen af LCCbyg bygger derfor på en intuitiv og brugercentreret designtilgang, som understøtter brugerkontrol og transparens. LCCbyg er i dag blevet de facto industristandard for byggebranchen og erstatter de selvudviklede regneark, som eksempelvis mange rådgivervirksomheder tidligere
anvendte.

Hvad skal der ske med LCCbyg i fremtiden?

LCCbyg bygger på den internationale standard ISO 15686 Service Life Planning, herunder især delstandard nr. 5 for ”Whole Life Costing”. Denne standard omfatter fire dele, som kan indgå i beregningerne:

  1. Life cycle costing (alene de bygningsrelaterede anskaffelses- og driftsomkostninger mv.)
  2. Indtægter
  3. Ikke-bygningsrelaterede omkostninger (fx omkostninger til dårligt indeklima og produktivitet)
  4. Eksternaliteter (herunder CO2-skyggepriser/afgifter).

I sin nuværende form omfatter LCCbyg de to første dele – dvs. indtægter og de bygningsrelaterede omkostninger.

På kort sigt er det ambitionen at give mulighed for også at inkludere CO2-skyggepriser/afgifter, så det bliver muligt at vurdere hvor omkostningseffektive forskellige tiltag er til at reducere CO2-emissionerne i et projekt.

På længere sigt er det ambitionen at kunne medtage de ikke-bygningsrelaterede omkostninger i værktøjet, for heri forventes at ligge store besparelsespotentialer i forhold til at optimere en bygnings design i forhold til en virksomheds kerneforretning.

Her og nu har vi fokus på at forbedre dataudvekslingen mellem LCCbyg og andre digitale værktøjer som fx BIM.

Gratis download og yderligere information