Foto: Teknologisk Institut 

Sådan sikrer du din bolig mod skybrud

af: Ulrik Hindsberger, Centerchef ved Rørcentret, Teknologisk Institut

Hvilke bygningsmæssige ændringer skal der til for at sikre din bygning mod vand, der strømmer ind fra terræn og flyder op fra kloaksystemer? Få svaret i denne artikel.


Skybrudssæsonen begynder typisk i maj måned i Danmark og slutter normalt først i september.

Bygningsejere er selv ansvarlige for at sikre deres bygninger – både mod kloakvand der stiger op i kælderen og mod regnvand, der kan strømme ind i bygningen fra terræn.

Det vigtigste råd er, at man sikrer, at afløbssystemet er vedligeholdt, og at man sikrer sig, at terrænet omkring bygningen falder væk fra huset.

Hvis man bor på en grund der skråner, er det vigtigt at holde øje med, hvordan vandet løber, når det regner kraftigt.

En løsning kan være at lede vandet udenom huset med en stenkant, en jordvold eller andet som resulterer i, at vandet ikke løber langs bygningen og dermed risikere at sive ind i boligen.

4 vigtige tips til vedligeholdelse af boligen

  • Rensning af tagrender for blade: Bør gøres 1-2 gange årligt og altid efter løvfald om efteråret
  • Rensning af sandfangsbrønde: Bør gøres mindst en gang om året
  • Rensning af alle nedløbsriste og lyskasser
  • Tjekke at tagrender og nedløbsrør er tætte

Hvad er en sandfangsbrønd og hvordan vedligeholder jeg den?

En sandfangsbrønd sorterer sand, blade og sten fra dit regnvand, så det kun er vandet der ledes videre til kloakken eller til nedsivning.

Sandfangsbrønden kan blive fyldt med sten, sand og slam, og sker det mister den sin renseevne, hvis den ikke tømmes.

Derfor er det vigtigt, at den bliver tømt ca. én gang om året. Ellers løber det opsamlede materiale videre sammen med vandet, og så er der risiko for tilstopning i kloakken eller i nedsivningsanlægget.

Man kan altid henvende sig til en autoriseret kloakmester, hvis man vil vide mere om vedligehold af kloaksystemet.

Når det regner kraftigt, er der risiko for, at kloaksystemet bliver overbelastet, så vandet presses op af afløbene og stuver op på terræn.

Hvis kælderen ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er man særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner meget kraftigt.

Vand i kælderen kan også skyldes tilstopning i kloaksystemet under bygningen eller opstigende grundvand.

Hvad gør man, hvis man har problemer med vand i kælderen?

Har man fået vand i kælderen, skal man kontakte forsikringsselskabet.

De kan oplyse, om de muligheder man har, for at få rengjort og udtørret kælderen, og for at få erstattet de ting, som har taget skade.

Det er en god idé at tage billeder, mens vandet er i kælderen, så man kan dokumentere, hvor højt vandet har stået.

Pas på ikke at komme i direkte kontakt med vandet, da kloakvand er forurenet og kan gøre dig syg.

Brug vandtætte støvler og handsker.

Hvad gør man, så det ikke sker igen?

Man kan kontakte en autoriseret kloakmestervirksomhed. De kan gennemgå kloaksystemet og vejlede om, hvordan problemerne kan løses.

Det er også den autoriserede kloakmestervirksomhed, der skal udføre arbejdet.

Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Hvem har ansvaret?

Forsyningen har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan.

Det er bygningsejerens eget ansvar at sørge for afledning af vand fra kælderen og sikre kælderen mod oversvømmelser.

Forsyningen har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem er i orden. Det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

Hvis vandet i kælderen er klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i kælderen.

Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, kældervæg, kældergulv eller nedløbsbrønde uden for huset.

Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset.

Man bør kontakte en autoriseret kloakmester, som kan vejlede om mulige tiltag.


Læs mere: