Energiforum Danmarks Vedtægter

Energiforum Danmarks vedtægter kan læses her: 

Energiforum Danmark
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Telefon: 38 34 30 40
www.energiforumdanmark.dk

VEDTÆGTER
10. udgave 6. marts 2018

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Energiforum Danmark". Med undertitel: Ansvarlig energiudnyttelse. På engelsk benævnes foreningen "Energyforum Denmark ". Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

§2. Energiforum Danmarks vision
Energiforum Danmark arbejder for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund.

§3. Virksomhed
Foreningens virke opfyldes gennem informationsformidling og erfaringsudveksling. De væsentligste elementer heri er: * en landsdækkende organisation med lokale afdelinger * lokal erfaringsudveksling mellem medlemmer og interesserede * foredrag, diskussioner og studiebesøg * aktiv og udadvendt kommunikation i dagpresse, dagpresse og i fht. relevante beslutningstagere * aktuel, opdateret og informationsfyldt hjemmeside * landsdækkende konferencer med offentlig adgang * anden informationsvirksomhed gennem publikationer eller andre medier * foreningens sekretariat, der over for bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder en udviklingsplan for foreningens virksomhed og sørger for ajourføring heraf.

§4. Medlemsforhold
Som personligt medlem af foreningen kan optages enhver, som personligt eller på vegne af firma eller institution arbejder aktivt for effektiv energiudnyttelse og miljøforbedringer, samt studerende under relevant uddannelse. Firmaer, organisationer, institutioner og offentlige myndigheder kan optages i et Erhvervsmedlemskab" efter retningslinjer, som gives af bestyrelsen.

§5. Økonomi
Foreningens virke sikres gennem en kontingentordning. Herudover kan foreningen søge støttemidler fra
private og offentlige fonde, institutioner og lignende. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentsatserne for det næstfølgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for et kalenderår forfalder til betaling pr. 1.marts samme år. Dersom et medlem, efter påkrav, ikke har betalt kontingentet senest 1/2 år efter forfaldsdag, ophører medlemskabet. Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

§6. Ledelse
6.1 Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer. Den årlige generalforsamling vælger bestyrelsesmedlemmer for et tidsrum af 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange. Desuden vælges 2 suppleanter. En generalforsamling kan, efter bestyrelsens indstilling, forlænge et bestyrelsesmedlems valgperiode med eet år ud over den ordinære valgperiode.. Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer forskellige medlemsgrupper og egne af landet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte at supplere sig med kommitterede medlemmer efter behov. Kommitterede medlemmer deltager i bestyrelsesarbejdet uden tegnings- og stemmeret. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af rejsegodtgørelse og diæter for deltagelse i bestyrelsesmøder og faglige møder med andre nationale og internationale organisationer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Bestyrelsen kan af sin midte udpege et forretningsudvalg til løsning af særlige opgaver. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Prokura kan meddeles af bestyrelsen.

6.2 Sekretariat
Den daglige administration samt regnskabs- og sekretariatsfunktionen for bestyrelse og forening varetages af et sekretariat, som vælges af bestyrelsen.

6.3 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 6 ugers varsel til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal angive dagsorden og kan udsendes pr. brev, pr. mail eller meddeles i det tidsskrift, som er foreningens meddelelsesblad til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen. Ved afstemninger og valg på generalforsamlingen har medlemmer een stemme hver. Der kan stemmes ved fuldmagt, men kun for een person. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen (se dog pkt. 7 og pkt. 8 ). Afstemningen skal være skriftlig, såfremt begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent beslutter det.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende: a. Valg af dirigent b. Formanden aflægger beretning c. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse d. Indkomne forslag fra medlemmerne e. Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år f. Valg til bestyrelsen og af suppleanter til denne g. Valg af 2 revisorer h. Sted for næste generalforsamling i. Eventuelt

Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab, budget for indeværende år samt bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år udsendes, pr. mail eller brev, sammen med indkomne forslag og indkomne forslag til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Indkaldelse skal ske som ved den ordinære generalforsamling, og der skal indkaldes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden, respektive næstformanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 11 uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal, foruden de sager, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

§7. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring skal sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, kan der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder, uanset antal repræsenterede stemmer. Indkaldelsen skal ske som ved den ordinære generalforsamling. Et forslag, der opnår at blive vedtaget enstemmigt, er dog gyldigt uden hensyn til de stemmeberettigedes antal; dette gælder ikke forslag om opløsning af foreningen. Hvis et simpelt flertal ønsker det, og emnet ikke er presserende, kan flertallet beslutte, om spørgsmålet skal afgøres inden for 5-ugers reglen, eller henlægges til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8. Opløsning
Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 7. Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antal repræsenterede medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, og fordeles således, som det besluttes på den sidste generalforsamling. * * * Fremlagt og godkendt på den stiftende generalforsamling den 23. april 1982. Ændringer i §6 og i §7 blev endeligt vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 1985. Ændringer i §6 blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 30. april 1991. Ændringer i §1, 2, 3, og 4 blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 1996. Ændringer i §6 blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. februar 1998. Ændringer i §6 blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. februar 2000. Ændringer i §1, 2, 3, 4 og 6.3 blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2009 Ændringer i § 6 stk. 3 blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 7. marts 2017 Ændringer i §2 enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 6. marts 2018

Energiforum Danmark Sekretariat: Paul Bergsøes Vej 6, 2500 Glostrup Telefon: 38 34 30 40

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.