Privacy policy

Privatlivspolitik for medlemmer af Energiforum Danmark

1.      Hvem er vi?

Når du er virksomhedsrepræsentant for eller medarbejder i en virksomhed, der er medlem af Energiforum Danmark (herefter ”os/vi”), behandler vi personoplysninger om dig.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

Energiforum Danmark
CVR-nr. 55253552
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
E-mail: info@energiforumdasnmark.dk
Telefon: 3834 3040

2.1.      Ind- og udmeldelse

Hvis du er virksomhedsrepræsentant for en virksomhed, der melder sig ind i Energiforum Danmark, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at registrere dig som kontaktperson for medlemsvirksomheden og løbende korrespondere med dig om medlemskabet.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Ovenstående behandling finder ligeledes sted i forbindelse med medlemsvirksomhedens udmeldelse.

2.2.      Møder, aktiviteter og generalforsamlinger

Når vi arrangerer møder, aktiviteter og generalforsamlinger behandler vi, såfremt du er inviteret til sådanne arrangementer, personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at arrangere og afholde møder, aktiviteter og generalforsamlinger.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Vi kan i visse tilfælde videregive ovenstående personoplysninger til det sted, hvor det pågældende arrangement afholdes.

2.3.      Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev behandler vi personoplysninger om dig i form af e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen.

2.4.      Bestyrelsesmedlemmer

Hvis du er valgt som bestyrelsesmedlem i vores bestyrelse, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Herudover behandler vi fortrolige personoplysninger i form af pas eller kørekort og sygesikringsbevis.

Retsgrundlaget for behandling af ovenstående almindelige personoplysninger er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), ligesom retsgrundlaget for behandling af ovenstående fortrolige personoplysninger er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og fsva. dit CPR-nummer databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, idet behandlingen er nødvendig for gennemførsel af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.

Vi videregiver personoplysninger i form af navn og CPR-nummer til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af dig som bestyrelsesmedlem.

2.      Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger.

I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS) som led i vores brug af databehandlere eller underdatabehandlere, vil vi sikre et overførselsgrundlag herfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5. Hvis du har spørgsmål vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne under punkt 1.

3.         Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

For så vidt angår de personoplysninger, der fremgår af bogføringsmateriale, er der i overensstemmelse med bogføringsloven fastsat en opbevaringsperiode på 5 år plus indeværende år efter den pågældende transaktion.

 

4.         Hvilke rettigheder har du?

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller via Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.

 

  

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.