Historie

Skrevet af Evald Brønd i forbindelse med 25-års jubilæet i 2007

En forening med visioner baseret på erfaringer har jubilæum

Umiddelbart efter den såkaldte energikrise i efteråret 1973, hvor oliepriserne steg så meget, at der blev beordret bilfri søndage og maksimaltemperaturer på arbejdsplad­ser og i hjemmene, nedsatte det daværende Handelsministerium, hvorunder energi­spørgsmål hørte, et Energispareudvalg. Dets medlemmer skulle foreslå midler og værktøjer, der kunne få alle, både private og offentlige virksomheder og foretagen­der såvel som private borgere, til virkelig at bekymre sig om den mest effektive udnyttelse af energien, der dengang for omkring 95 % vedkommende var baseret på import af kul og især olieprodukter.

Udvalget fik sat mange aktiviteter i gang i form af kampagner, plakater og undervisningsmateriale samt kurser for de energiansvarlige medarbejdere, som det ­blev anbefalet, at virksomheder og offentlige foretagender udnævnte.

I kølvandet på disse kurser, hvori flere hundrede, ja mere end tusinde medarbejdere lærte om mulighederne for at effektivisere energiforbruget, opstod det naturlige ønske, at disse medarbejdere fik muligheder for at vedligeholde og udvide den opnåede viden samt få et forum, hvor der kunne udveksles erfaringer med kolleger i tilsvarende job.

Helt i overensstemmelse med det nyoprettede Energiministeriums ønsker blev der da for snart 25 år siden, helt nøjagtigt den 23. april 1982, indkaldt til orienteringsmøde om "Energistyring" til fremme energibesparelser samt til stiftende generalforsamling for "Foreningen for Energistyring". Mødet havde samlet flere hundrede deltagere og den nystiftede forening fik bred tilslutning fra starten.

I de forløbne år har foreningen vist sin eksistensberettigelse. Utallige er de arrangementer, som er blevet gennemført over hele landet, ikke mindst har det store årsmøde, der normalt afholdes i februar måned, haft en stor betydning. Ved dette møde uddeles Energistyringsprisen til en virksomhed/foretagende/andre, der har gjort en særlige indsats i det forløbne år.

Foreningens bestyrelse er bestandig opmærksom på udviklingen; på det organisatoriske område har man eksempelvis oprettet lokalafdelinger i landets forskellige egne. I de første år var det af Energispareudvalget udgivne blad "Ener­gistyring" foreningens effektive talerør, men da dette blad ophørte i 1996 samtidig med at Energispareudvalget blev nedlagt, besluttede foreningen at udgive sit eget medlemsblad 4 gange årligt; indtil udgangen af 2005 er der i alt udgivet 45 numre af bladet, som nu er det effektive talerør for foreningen og arrangementerne til både medlemmer og andre interesserede.

Foreningen blev som nævnt stiftet på baggrund af en energikrise; der var dengang ikke mange, hvis overhovedet nogen, der kædede energiforbruget sammen med miljøpåvirkninger. Det varede dog ikke længe, inden energiforbrug blev en facet af miljøspørgsmål ene, så det var helt naturligt, at foreningen for år tilbage ændrede sit navn til "Foreningen for Energi & Miljø".

Såvel de teknologiske som de økonomiske betingelser for effektiv energiud­nyttelse til mindst mulig gene for omgivelserne har ændret sig radikalt i foreningens levetid, forhold som dens arrangementer har været stærkt påvirket af. Mens der ikke var mange, der ved energikrisens start i 1973 havde ret megen kendskab til energi­forbrugets størrelse, endsige dets fordeling på forbrugsformål, så er der i dag et avanceret sæt af værktøjer til rådighed til at følge og on-line påvirke forbruget. På de økonomiske områder er det tilstrækkeligt at nævne, at man før 1973 betalte omkring 60 kr. for 1000 liter fyringsolie; i dag er prisen over 100 gange større.

Selvom Danmark i adskillige år har været nettoeksportør af råenergi i form af olie og naturgas mod tidligere at have importeret så at sige hele energiforbruget, så ved vi jo godt, at det er begrænset hvor mange år vi kan bruge løs af de fossile brændsler, der ikke forøges i nær samme omfang som forbruget på verdensplan stiger.

Der er med andre ord også i dag - og måske endda i stigende omfang - ­behov at være yderst opmærksom på at udnytte energiresurserne og effektivisere forbruget så meget som muligt, naturligvis under hensyntagen til miljøet og de økonomiske betingelser.

Det må altså kunne slås fast, at Foreningen for Energi & Miljø, (nu Energiforum Danmark) hvis formål jo er at være et forum for åben erfaringsudveksling og information om effektiv energiudnyttelse og miljøforbedringer, også efter 25 år har sin berettigelse; dens aktiviteter og arrangementer har betydelig indflydelse på opfyldelse af de nævnte formål.

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.