Credit: Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner, Gate21. 

Fælleskommunalt projekt sætter krav til bæredygtige indkøb

af: Mathilde Johanne Cordua, konsulent ved Rambøll Energi

Hovedstadens 7 Klima-VIP-projekter er tværkommunale initiativer, der har til formål at sætte fart på den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Projekterne kan bl.a. hjælpe kommunerne med at levere på deres DK2020 klimahandlingsplaner.


Cirkulære indkøb er ofte en kompleks og vanskelig opgave. En opgave kommunerne ikke altid kan løfte alene.

Men når alle gode kræfter på tværs af kommunegrænser samles, kan der skabes stærke samarbejder og partnerskaber, hvor der kan videndeles om konkrete tiltag – og hvor indkøbskrav kan tryktestes af nogle kommuner til inspiration for andre.

Fælleskommunale indkøbsaftaler er særligt vigtige for at gøre det mere attraktivt for leverandører og producenter at omlægge til cirkulær økonomi.

Tværkommunal indsats skal sætte fart i den grønne omstilling

Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR H) er en sammenslutning af Hovedstadsområdets 29 kommuner.

Konkret samler KKR H kommunernes borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

KKR har til formål at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere en fælleskommunal politisk indsats inden for tværgående områder som klima, infrastruktur, erhvervsfremme, uddannelse, sundhed og det specialiserede socialområde. KKR er en del af KL’s politiske organisation.

På baggrund af den stigende politiske bevågenhed for at levere en tværgående regional indsats for at sætte fart på den grønne omstilling, igangsatte KKR Hovedstaden i 2019 det, der blev til syv klima-VIP-projekter:

  1. Energi- og klimaplaner (sidestilles med DK2020-planer)
  2. Håndtering af madspild
  3. 100% grønne drivmidler
  4. Cirkulære indkøb
  5. Grønne pendlervaner
  6. Energibesparelse i boliger
  7. Fælles plan for plast og emballage


Indsatsen leverer også ind i hovedstadsområdet og Greater Copenhagen metropolens ambition om at være blandt de førende i forhold til grøn omstilling og grønne løsninger.

Klima-VIP-projekt går hånd i hånd med DK2020

Samtidig med lanceringen af Klima-VIP-projekterne gik DK2020-projektet i gang sammen med de første 20 pilotkommuner. I dag tæller DK2020 i alt 95 kommuner.

DK2020 og Klima-VIP-projekterne spiller godt sammen.

Klima-VIP-projektet om klimaplaner har f.eks. inkorporeret DK2020 ved at sidestille de ønskede klimaplaner med DK2020-klimaplanerne.

Samtidig bidrager Klima-VIP-projekterne til, at de af Hovedstadens kommuner, der ikke kunne få politisk opbakning til at deltage i DK2020 stadig kan levere på samt vidensdele og samarbejde om klimadagsordenen igennem klima-VIP.

Det overordnede mål med Klima-VIP-projekterne er at skabe netværk, der kan kompensere for den medarbejder kommunen måske mangler i arbejdet med at fremme den grønne omstilling.

Det fortæller chefkonsulent for bæredygtigt erhverv, infrastruktur og klima i KKR Hovedstadens sekretariat, Maria Cecilie Pautsch Weischer.

“Håbet er, at kommunerne igennem vidensdelingen på tværs, får øjnene op for nogle af de lavthængende frugter, der kan sætte skub i den grønne omstilling”, siger hun.

Et eksempel kan være at dele konkrete redskaber, samtidig med at adressere de udfordringer og spørgsmål, som kommunerne måtte have, på direktørniveau i KKR H’s embedsmedlemsudvalg for klima og infrastruktur. 

“Derudover håber vi, at det politiske ophæng hos samtlige kommuners borgmestre, gør det lettere for fagmedarbejdere at gennemføre konkrete tiltag og forandringer foranlediget af VIP-projekterne”, forklarer Maria Cecilie Pautsch Weischer.

Alle kommuner skal tage ansvar for projektet

De syv Klima-VIP-projekter gennemføres i perioden 2020-2023. De kommuner, der har påtaget sig tovholderopgaven for et eller flere af de syv projekter, faciliterer rum for samarbejde og vidensdeling kommunerne imellem.

“Det er vigtigt for KKR Hovedstaden, at alle kommunerne tager del i Klima-VIP-projekterne. Derfor er det også muligt for kommunerne at deltage med forskellige hastigheder og selv prioritere de indsatser, som passer bedst med deres kommunes politikker”, siger Maria Cecilie Pautsch Weischer.

Klima-VIP-kommunerne sætter krav til kommunale indkøb og udbud

Igennem Klima-VIP-projektet samarbejder kommunerne bl.a. med at udarbejde kommunale udbudskrav til emballage.

Udbudskravene har fokus på at fremme genbrug af emballage, og derefter genanvendt og biobaseret emballage i kommunale indkøb.

Tanken er, at de deltagende Klima-VIP-kommuner afprøver udbudskravene og derefter deler deres erfaringer med andre kommuner. Desuden samarbejdes der i den forbindelse med både Staten, Region Hovedstaden og SKI.

Et andet fokusområde i VIP-projektet om cirkulære indkøb er møbler. Her afprøver kommunerne indsatser på flere niveauer.

Det sker bl.a. ved at samarbejde med møbelleverandører om genbrug og reparation, fremme miljømærkede møbler og etablere interne ordninger for genbrug.

LÆS MERE

Du kan læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med Klima-VIP i denne artikel: Kommune vil skabe motiverende læringsmiljøer med klimaomtanke