Foto: Energistyrelsen 

Hvilken vej skal vi gå for at nå det fossilfrie samfund i 2050?

af: Dorte Nørregaard Larsen, sekretariatsleder

Dansk energipolitik og den store energiomstilling er i venteposition. Hele branchen venter med tilbageholdt åndedræt på det næste energiforlig, og regeringen har ikke afsløret meget på den konto. Men det skorter ikke på anbefalinger fra alle sider.


Blandt de mest markante anbefalinger finder vi Energikommissionen anbefalinger. Det var ministeren selv, der nedsatte kommissionen og kommissoriet var klart: 

”….et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde”

Kommissionen tager desuden udgangspunkt i regeringens mål for 2030, som er 50 procent vedvarende energi, og en af de store udfordringer er, at udbygningen med vedvarende energi skal forceres, hvis det mål skal nås.

Foto: Energistyrelsen

 

I følge energikommissionen skal vi bevæge os fra et centralt energisystem med nationalt fokus og en støttebaseret udbygning af vedvarende energi til et decentral og digitaliseret energisystem med markedsbaseret udbygning af vedvarende energi.

For at gennemføre dette paradigmeskifte skal et energiforlig træffe en række strategiske valg:

  1. Den grønne omstilling skal drage maksimal nytte af den øgede internationalisering af energimarkederne
  2. Teknologi- og markedsudviklings skal i højere grad udnyttes til Danmarks fordel
  3. Afgiftssystemets skævvridning skal håndteres
  4. Den offentlige støtte til vedvarende energiproduktion skal reduceres og inden for en overskuelig tidshorisont udfases helt
  5. Energisystemet skal integreres
  6. Fleksibilitet i hele energikæden skal sikres på markedsvilkår
  7. Energieffektivisering skal fortsat yde et stprt bidrag og energieffektiviseringsindsatsen skal omlægges og gøres mere effektiv
  8. Digitaliserinen skal styrke sammenhængen mellem forbrug og forsyning og anvendes til at give forbrugerne nye ydelser
  9. Danmark skal i EU og andre internationale fora, fortsat arbejde for etablering af fælles standarder for vedvarende energiteknologier, energiforbrugende udstyr osv.
  10. Danmark skal fastholde og viderudvikle førerpositionen inden for forskning og udvikling af energiteknologier

Både roser og torne

Kommissionens anbefalinger høster som forventet både ros og kritik.

Især ideen om at udfase støtten til vedvarende energi afføder kommentarer. Blandt de grønne græsrødder er man bekymret, fordi man mener, at udfasningen af støtten vil favorisere de fossile brændsler – blandt andet fordi priserne på de fossile brændsler ikke afspejler omkostningerne til fx forurening og dermed er urealistisk lave. NOAH skrev i en pressemeddelelse sidste år:

”Anbefalingerne indeholder mange nyttige forslag, men er baseret på den misforståelse, at der findes et frit og ligeværdigt marked for de forskellige energikilder. Hvis støtten til vedvarende energi (VE) fases ud, betyder det, at det bliver den eneste energikilde, der ikke får økonomisk støtte. En effektiv grøn omstilling i Danmark forudsætter en grøn omstilling af EU’s energimarkeder, hvor rammebetingelserne må forbedres.”

I Cepos er man også bekymret for udfasningen af støtten.

”Men skal vi nå det ensidige danske mål om 50 procent VE allerede i 2030, er man nødt til at forcere udviklingen. Og det kræver fortsat statsstøtte”, skrev analysechef Otto Brøns-Petersen i en klumme i maj 2017.

Men mange udtaler sig også positivt.

”Dansk Energi deler Energikommissionens ambition om en mere markedsbaseret tilgang til udbygning med vedvarende energi”, skriver Dansk Energi på sin hjemmeside, og Dansk Erhverv roser også ideen:

”Det er afgørende, at der kommer neutralitet i forbindelse med tilskudsordninger og lignende. Således at man fra centralt hold undgår at udpege vinderne, men i stedet lader markedskræfterne afgøre, hvilke teknologier der skal være de bærende,” siger energichef Søren Buchmann Petersen.

Begejstret minister

Energi-, forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt er også begejstret. Ifølge ministeriets pressemeddelelse fra lanceringen af kommissionens anbefalinger i maj 2017 udtaler han:

”Energikommissionens arbejde vil indgå som et væsentligt bidrag til de kommende måneders forberedelse af regeringens energiudspil, der vil blive lanceret i efteråret 2017 med henblik på forhandlinger om en ny energiaftale”

Energiudspillet blev mere end et halvt år forsinket og kommer nu først i foråret eller forsommeren 2018. Det vides endnu ikke om ministerens begejstring for anbefalingerne får betydning for udspillet til energiforliget, men flere af anbefalingerne har allerede sat deres aftryk på regeringens energipolitik – blandt andet de teknologineutrale udbud af støtte til vedvarende energi.