Handlingstank for bygninger og bæredygtighed

Inspiration SKRIV UD

Sidste chance 3. september: ansøgninger om støtte fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

af: Nyhed fra Energistyrelsen
foto: Colourbox

Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger om støtte til udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning i tilknytning hertil. Ansøgningsfristen er fredag den 3. september 2021 kl. 12:00.

Midlerne fordeles i en række forskellige puljer

Der udbydes op til 250 mio. kr. til Green Labs DK-ansøgninger (se særskilt Indkaldelse) og EUDP-ansøgninger. Midlerne til Green Labs DK udbydes således sammen med indkaldelse til ansøgninger under det EUDP, hvorfor ansøgninger til Green Labs DK programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi i henhold til EUDP’s og GLDK’s strategi.

Indkaldelsen rummer flere særpuljer; midler til Power-to-X, grøn procesenergi, maritime projekter og CO2-lagring i Nordsøen. Midlerne i den generelle pulje kan ligeledes anvendes til at "toppe op" i en eller flere særpuljer således at de bedste projekter på tværs af puljerne kan opnå støtte.

I denne ansøgningsrunde er der to ansøgningsfrister for ansøgninger til international deltagelse og samarbejde i IEA, henholdsvis den 30. juli og den 3. september 2021.

Særpuljer

I årets første ansøgningsrunde er der mulighed for at søge om støtte til teknologiudvikling og -demonstration under en særpulje. Ansøgninger til særpuljen følger retningslinjerne for ansøgninger til den generelle pulje under EUDP.

Power-to-X-pulje

EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af fx grøn ammoniak og jetfuel. Der er afsat 8 mio. kr. til puljen.

Grøn procesenergi

Denne særpulje kan støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe industriens energiforbrug og CO2-udledninger. Der er i alt afsat 68,6 mio. kr. til puljen.

Nye analyser fra danske forskere viser, at elektrificering af procesindustriens nuværende brug af brændsler på omkring 60 PJ/år kan reduceres til 5-10 PJ/år afhængig af anvendt teknologiniveau. Særligt i mellem- og højtemperaturområderne skal der yderligere udvikling, demonstration og test til for at frembringe varmepumper, der gradvist kan tage over, mens en del af varmebehovet må forventes at blive dækket af biogas. Forbedring af interne og eksterne digitaliseringsmuligheder kan også bidrage med at nedbringe CO2-udledningen i industrien.

Varme fra industrien skal desuden i højere grad integreres med fjernvarme; både ved at anvende fjernvarme i processer, hvor det er rentabelt, men også ved at anvende overskudsvarme fra datacentre eller produktionsanlæg.

Den maritime pulje

Denne særpulje kan støtte maritime udviklings- og demonstrationsprojekter samt implementering af nyudviklede, ikke markedsmodne grønne klimaløsninger til skibe og havne. Det sker på baggrund af en politisk aftale om genstart af dansk eksport, hvortil der afsættes 19,4 mio. kr. i 2021 til projekter under en særpulje. Indkaldelsen sker under forudsætning af, at det kommende aktstykke om aftale om genstart af dansk eksport godkendes af Finansudvalget. Hvis aktstykket ikke godkendes i Finansudvalget, bortfalder særpuljen

Særpuljen skal bidrage til, at den maritime sektor indfrier branchens klimamålsætninger og fortsat kan sætte standarden for skibsfartens globale klimaomstilling. Samtidig skal midlerne styrke den danske maritime industris eksportmuligheder og bidrage til at potentialet for vækst og beskæftigelse øges for virksomheder i Det Blå Danmark.

CO2-lagring i Nordsøen

Lagring af CO2 vurderes som en lovende teknologi til at bekæmpe klimaforandringer. Med Nordsøaftalen af 3. december 2020 blev det besluttet at undersøge om udtjente olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen kan anvendes til sikker og miljømæssig forsvarlig lagring af CO2 som del af et system, hvor CO2’en fanges fra røggas, industri m.m. og lagres i undergrunden. Lagring af CO2 i Nordsøen kan dermed understøtte Danmarks grønne omstilling, vejen mod 70 pct. reduktionsmålet og målet om klimaneutralitet i 2050. Noget af den infrastruktur, der allerede er på Nordsøen, kan sandsynligvis benyttes, og på den måde kan nogle af arbejdspladserne relateret til de nuværende olie- og gasaktiviteter bevares. Hvis der oveni etableres en velfungerende værdikæde på området, vil der være muligheder for egentlig jobskabelse.

Med Nordsøaftalen er det aftalt, at der i alt afsættes 197 mio. kr. målrettet projekter, der omhandler udvikling og demonstration af teknologier relateret til CO2-lagring i Nordsøen, således at udviklingen af sikker lagring af CO2 kan ske allerede fra 2025. Det kan f.eks. være til demonstration af, at CO2-injektion og -lagring kan ske sikkert i undergrunden uden udslip, herunder hvordan de underjordiske reservoirs påvirkes af CO2-injektion.

Bevillingen fordeler sig over to år, med 98,5 mio. kr. i 2021 og 98,5 mio. kr. i 2022. Midlerne for 2022 kan dog først udmøntes, når finanslov 2022 er trådt i kraft.

Læs mere her

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.